do góry  
  »  18 grudnia 2004 - na Powązkach wspominamy ks. Wojciecha Danielskiego - moderatora krajowego zmarłego przed 19 laty

zaproszenie do uczestnictwa we wspomnieniu śmierci ks. Wojciecha Danielskiego 18 grudnia 2004 roku


Co roku Ruch Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej gromadzi się na Eucharystii w intencji ks. Wojciecha Danielskiego, drugiego moderatora krajowego Ruchu Światło-Życie (następcy ks. Blachnickiego). Ks Wojciech zmarł w wigilię Narodzenia Pańskiego 1985 roku. W tym roku spotykamy się 18 grudnia o godzinie 16.30 przed kościołem św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie. Stamtąd wyruszymy, aby nawiedzić grób ks. Danielskiego. Następnie o godzinie 17.30 sprawowana będzie Eucharystia w tamtejszym kościele.


Dla przypomnienia:

Nota biograficzna ks. Wojciecha Danielskiego

(opracowana przez Grażynę Wilczyńską)

10 kwietnia 1935 - urodziny w Milanówku k. Warszawy, w rodzinie Ireny i
Władysława Daniel-Danielskich.
1951-56 - Alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
1951 - Matura w Gimnazjum Fundacji Górskich w Warszawie.
1956-60 - Studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magistersko-licencjacka "Przedtrydenckie księgi liturgiczne diecezji polskich jako źródło do dziejów kultu św. Wojciecha. Studium źródłoznawczo-liturgiczne".
1958 - 29 czerwca - święcenia kapłańskie.
1960-63 - Praca duszpasterska w Warszawie w parafii pw. Najczystszego Serca NMP (przy pl. P. Szembeka na Grochowie).
1963 - Od 1 lipca kapelan SS. Niepokalanej w Warszawie na ul. Idzikowskiego na Mokotowie.
1964 - Od 1 października praca naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, asystent przy Katedrze Historii Kościoła w Średniowieczu.
1967 - 31 maja - Nadanie stopnia doktora teologii w zakresie historii Kościoła. Rozprawa doktorska: "Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Studium historyczno-liturgiczne".
1968-75 - wicedyrektor Konwiktu Księży Studentów KUL.
1968 - Adiunkt przy Katedrze Liturgiki Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. Badania nad pełną inwentaryzacja przedtrydenckich rękopisów liturgicznych w zbiorach polskich: ustalenie 752 polskich rękopisów liturgicznych, w tym 395 ksiąg diecezjalnych oraz 357 kodeksów zakonnych rodzimych; a także 26 kodeksów diecezjalnych i 33 zakonnych o proweniencji niepolskiej. Praca nad odnową liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II. Udział w przekładach zreformowanych ksiąg liturgicznych (Chrzest Dzieci, Liturgia Godzin, Mszał Pawła VI, Liturgia Pogrzebu) i w korekcie pozostałych ksiąg liturgicznych, udział w redagowaniu Biuletynu Liturgicznego (od 1965r. ); współorganizowanie z ks. Blachnickim sympozjów pastoralno-liturgicznych w Krościenku nad Dunajcem, z ks. W. Schenkiem dorocznych spotkań dla Wykładowców Liturgiki Zakładów Teologicznych w Polsce.
Ponadto:
1970-72 - Wykładowca w Diecezjalnym Instytucie Pastoralnej Formacji Duchowieństwa w Gorzowie Wielkopolskim.
1972 - Współpracownik Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
1970-75 - Wykładowca w Prymasowskim Studium Teologii Życia Wewnętrznego w Warszawie.
1978 - Członek Komisji Teologicznej przy Duszpasterstwie Służby Liturgicznej.
1982-85 - Moderator Krajowy Ruchu Światło-Życie i Krajowy Duszpasterz Służby Liturgicznej. Pracę formacyjną w Ruchu prowadził według tematów: Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae (1982), Nowy Człowiek (1983), Nowa Wspólnota (1984), Nowa Kultura (1985).

Ponadto: członek Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Archidiecezji Warszawskiej oraz Komisji Episkopatu ds. Turystyki i Formacji Duchowieństwa; autor haseł (160) w Encyklopedii Katolickiej wydawanej przez KUL, od 1983 r. redaktor działu "Liturgika i hymnologia"; promotor i recenzent prac magisterskich i licencjackich; autor nieopublikowanej pracy habilitacyjnej "Rękopiśmienne agendy, benedykcjonały i pontyfikały w polskich zbiorach bibliotecznych"
24 grudnia 1985 r. - śmierć w Warszawie.

ks. Andrzej Pawlak


Dod. Anna Wojtas dnia 14-12-2004 o godz. 11:09
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=883

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy