do góry  
  »  Nota biograficzna ks. Wojciecha Danielskiego

Najważniejsze daty i wydarzenia z życia ks. Wojciecha


10 kwietnia 1935 - urodziny w Milanówku k. Warszawy, w rodzinie Ireny i Władysława Daniel-Danielskich
1951-56 - Alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
1951 - Matura w Gimnazjum Fundacji Górskich w Warszawie.
1956-60 - Studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca magistersko-licencjacka "Przedtrydenckie księgi liturgiczne diecezji polskich jako źródło do dziejów kultu św. Wojciecha. Studium źródłoznawczo-liturgiczne".
1958 - 29 czerwca - święcenia kapłańskie.
1960-63 - Praca duszpasterska w Warszawie na pl. P Szembeka na Grochowie.
1963 - Od 1 lipca kapelan SS. Niepokalanej w Warszawie na ul. Idzikowskiego na Mokotowie.
1964 - Od 1 października praca naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, asystent przy Katedrze Historii Kościoła w Średniowieczu.
1967 - 31 maja - Nadanie stopnia doktora teologii w zakresie historii Kościoła. Rozprawa doktorska: "Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Studium historyczno-liturgiczne".
1967 W Paradyżu odbył się kurs dla kapłanów o odnowionej liturgii. Kurs przeprowadził Lubelski Zespół Liturgistów, w składzie którego byli również ks. Franciszek Blachnicki i ks. Wojciech Danielski.
1968-75 - wicedyrektor Konwiktu Księży Studentów KUL.
1968 - Adiunkt przy Katedrze Liturgiki Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. Badania nad pełną inwentaryzacja przedtrydenckich rękopisów liturgicznych w zbiorach polskich: ustalenie 752 polskich rękopisów liturgicznych, w tym 395 ksiąg diecezjalnych oraz 357 kodeksów zakonnych rodzimych; a także 26 kodeksów diecezjalnych i 33 zakonnych o proweniencji niepolskiej.
Praca nad odnową liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II. Udział w przekładach zreformowanych ksiąg liturgicznych (Chrzest Dzieci, Liturgia Godzin, Mszał Pawła VI, Liturgia Pogrzebu) i w korekcie pozostałych ksiąg liturgicznych, udział w redagowaniu Biuletynu Liturgicznego (od 1965r. ); współorganizowanie z ks. Blachnickim sympozjów pastoralno-liturgicznych w Krościenku nad Dunajcem, z ks. W. Schenkiem dorocznych spotkań dla Wykładowców Liturgiki Zakładów Teologicznych w Polsce. Ponadto:

1970-72 - Wykładowca w Diecezjalnym Instytucie Pastoralnej Formacji Duchowieństwa w Gorzowie Wielkopolskim.
1972 - Współpracownik Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
1970-75 - Wykładowca w Prymasowskim Studium Teologii Życia Wewnętrznego w Warszawie.
1978 - Członek Komisji Teologicznej przy Duszpasterstwie Służby Liturgicznej.
Bp Tadeusz Błaszkiewicz jako odpowiedzialny za Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej powołał komisję, w skład której oprócz niego weszli ks. Stanisław Nagy (obecny kardynał), o. Augustyn Jankowski i ks. Wojciech Danielski. Komisja dokonała przeglądu materiałów formacyjnych ruchu oazowego i udzieliła im swej aprobaty.


1982-85 - Moderator Krajowy Ruchu Światło-Życie i Krajowy Duszpasterz Służby Liturgicznej. Pracę formacyjną w Ruchu prowadził według tematów: Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae (1982), Nowy Człowiek (1983), Nowa Wspólnota (1984), Nowa Kultura (1985).

Ponadto członek Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Archidiecezji Warszawskiej oraz Komisji Episkopatu ds. Turystyki i Formacji Duchowieństwa; autor haseł (160) w Encyklopedii Katolickiej wydawanej przez KUL, od 1983 r. redaktor działu "Liturgika i hymnologia"; promotor i recenzent prac magisterskich i licencjackich; autor nieopublikowanej pracy habilitacyjnej "Rękopiśmienne agendy, benedykcjonały i pontyfikały w polskich zbiorach bibliotecznych".

24 grudnia 1985 r. - śmierć w Warszawie.


za: "Świadek tajemnic Pana", Lublin 1995;
oprac. Grażyna Wilczyńska

http://www.oaza.org.pl/polski/dokumenty/notabiog.html
uzupełniono na podstawie:
http://www.zielonagora.oaza.org.pl/jp/historiakalendarium.php?PHPSESSID=3e4b5d422540817249de29856605c618
http://www.apologetyka.katolik.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1022&Itemid=111

Wszystkie...  ]    
Dodane przez ks. Arkadiusz Rakoczy